Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Damian Szmal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: DAMIAN SZMAL PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWO - USŁUGOWE ,,SZMAL'' w Pińczycach (42-350), ul. Siewierska 3,
adres do korespondencji: 42-350 Koziegłowy, Pińczyce, ul. Siewierska 3 .

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: biuro@ifarmer.pl
Dane osobowe będą przetwarzane przez DAMIAN SZMAL PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWO - USŁUGOWE ,,SZMAL'' w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DAMIAN SZMAL PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWO - USŁUGOWE ,,SZMAL'' tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
d) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług,

3) na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:
a) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
c) analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz. Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może: dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta lub zaproponować spersonalizowaną ofertę. W wymienionych
powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące korzystania z usług. Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO. Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie http://ifarmer.pl/polityka-prywatnosci
d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych DAMIAN SZMAL PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWO - USŁUGOWE ,,SZMAL''
e) marketingu bezpośredniego produktów, przy czym dane osobowe klienta nie będą
udostępniane podmiotom trzecim,

Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt e)-f) powyżej może być realizowany przez Damiana Szmal za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np, telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących DAMIAN SZMAL PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWO - USŁUGOWE ,,SZMAL''
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych DAMIAN SZMAL PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWO - USŁUGOWE ,,SZMAL'' na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem. (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Damian Szmal):
partnerzy handlowi, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, kurierzy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

pixel