Save to shopping list
Create a new shopping list
SuperTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Regulamin sklepu internetowego www.ifarmer.pl

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ifarmer.pl

z dnia 25.05.2018

 

 

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.ifarmer.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.ifarmer.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.ifarmer.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 

7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.ifarmer.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.ifarmer.pl, prowadzony jest przez P.T.H.U. „Szmal” Damian Szmal, ul. Siewierska 3 Pińczyce (42-350 Koziegłowy); wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 577-186-00-80; REGON: 240446098 adres poczty elektronicznej: biuro@ifarmer.pl, nr tel: (34) 314 33 11, 609 552 993. 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep internetowy www.ifarmer.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. Klient może korzystać ze Sklepu internetowego również bez rejestracji.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. www.ifarmer.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez www.ifarmer.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię www.ifarmer.pl.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody www.ifarmer.pl.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla www.ifarmer.pl,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ifarmer.pl, dokonać wyboru określonego towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z P.T.H.U. „Szmal” Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "potwierdzenie zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

W powyższej wiadomości e-mail Klient otrzymuje również niniejszy Regulamin oraz wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.0. Środki ochrony roślin, może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie w tym zakresie, określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin.

 

V. Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską DPD, UPS, Poczta Polska bądź Paczkomatem.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych w zależności od wybranego sposobu dostawy licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ifarmer.pl.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT (w zależności od wyboru). W powyższej wiadomości e-mail Klient otrzymuje również niniejszy Regulamin oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 

VI. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:

a.) przelewem na numer konta bankowego P.T.H.U. „Szmal” Damian Szmal:

63 1050 1168 1000 0091 3379 9537,

przy czym sklep zastrzega sobie że po upływie 7 dniu od dnia złożenia zamówienia brak zaksięgowanej kwoty na koncie sprzedawcy będzie skutkować uznaniem zamówienia za niezłożone i powrocie towaru do magazynu.

b.) płatnością w systemie e-transfer.

c.) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

przy czym odmowa zapłaty za przesyłkę kurierowi/listonoszowi będzie wiązać się z wpisaniem klienta na czarną listę ze względu na poniesione koszty nieodebranej przesyłki. Zastrzega się że skreślenie z czarnej listy jest możliwe po wyrównaniu poniesionych przez sklep kosztów.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Adres do zwrotu:
FARMER
Ogrodowa 41
42-350 Pińczyce
Polska

7.2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku, konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, składając w tym celu stosowne oświadczenie na piśmie. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem również drogą elektroniczną na adres: biuro@ifarmer.pl.

7.3. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

7.4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt, na adres naszego sklepu, który jest podany w punkcie 7.1. Kupujący/Konsument ma prawo zwrócić towar niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę (kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych ze zwrotem należytej kwoty). Sprzedawca zwraca należność za towar wraz z najtańsza opcją wysyłki w terminie nie później niż 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oraz/lub od odebrania przesyłki.

7.6. Jeśli Kupujący odstępuje od umowy i chce zwrócić przesyłkę ale jednak nie ma możliwości ze względu na charakter rzeczy jej odesłania, ma obowiązek o tym fakcie poinformować Sprzedającego. Taką przesyłkę na koszt Kupującego odbieramy osobiście lub za pośrednictwem naszego kuriera.

7.7. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy gdy:
- towar jest wyprodukowany według specyfikacji klienta,
- towar ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. P.T.H.U. „Szmal” Damian Szmal jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli rzecz Sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e – mail: biuro@ifarmer.pl.

P.T.H.U. „Szmal” Damian Szmal zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a w przypadku braku informacji w powyższym terminie reklamację uważa się za pozytywnie rozpatrzoną na rzecz Klienta.

8.3. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną.

Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność towaru z umową, w szczególności jeżeli towar:
1) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór.
3) nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.
4) został konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
Zapewnienia, o których mowa w pkt. 3, dotyczą również zapewnień producenta lub jego przedstawiciela – osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanej rzeczy swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

8.4 Przy zgłoszeniu reklamacji, prosimy o zrobienie zdjęcia z kompletną paczką oraz dowodem zakupu. Pakujemy produkty owijając je naszą firmowa taśmą. Co sprawia, że kupujący wie, że przed otwarciem paczki, taśma ta musi być nienaruszona.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1. P.T.H.U. „Szmal” Damian Szmal podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić P.T.H.U. „Szmal” Damian Szmal o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres: biuro@ifarmer.pl.

 

X. Postanowienia końcowe

 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P.T.H.U. „Szmal” Damian Szmal a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P.T.H.U. „Szmal” Damian Szmal a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę P.T.H.U. „Szmal” Damian Szmal.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 

XI. RODO 

11.1 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

11.2 P.T.H.U. „Szmal” Damian Szmal może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i pozyskuje te dane od klientów.

11.3 Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.

11.4 P.T.H.U. „Szmal” Damian Szmal jest administratorem tych danych osobowych. Wszelkich zmian można dokonać kontaktując się drogą e-mail: biuro@ifarmer.pl 

11.5 P.T.H.U. „Szmal” Damian Szmal będzie przetwarzać dane osobowe przez czas nieokreślony lecz nie krótszy niż 5 pełnych lat zgodnie z wymogami prawa podatkowego.

11.6 P.T.H.U. „Szmal” Damian Szmal informuje o prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

11.7 Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.8 P.T.H.U. „Szmal” Damian Szmal zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. P.T.H.U. „Szmal” Damian Szmal nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie. 

11.9 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 

 

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
I DO NOT AGREE
I AGREE, I WANT TO GO TO THE WEBSITE
pixel